Bài 2. Tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 37 phiếu
Bài 9 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 68 sách bài tập Toán 6. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?...

Xem lời giải

Bài 10 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 68 sách bài tập toán 6. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của biển Chết là -392 mét thì dấu “+” và dấu “-“ biểu thị điều gì?

Xem lời giải

Bài 11 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 68 sách bài tập toán 6. Tìm số đối của các số: +7; 3; -5; -2; -20.

Xem lời giải

Bài 13 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 68 sách bài tập toán 6. Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình 16.

Xem lời giải

Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

Xem lời giải

Bài 15 trang 68 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 68 sách bài tập toán 6. Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình 17). Hãy xác định vị trí của đội:...

Xem lời giải

Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT Toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong các câu sau...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền các kí hiệu ∈, ∉ vào ... sau.

Xem lời giải