Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Bài 29 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x-5=13...

Xem lời giải

Bài 30 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Bài 30 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50...

Xem lời giải

Bài 31 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho A={0}. Có thể nói rằng A = ∅ hay không?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 32 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp B các số tự nhiên nhiên nhỏ hơn 8,...

Xem lời giải

Bài 33 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={8, 10}. Điền kí hiệu...

Xem lời giải

Bài 34 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 6. Tính số phần tử của các tập hợp: A = {40;41;42;...;99;100}...

Xem lời giải

Bài 35 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={a, b, c, d}, B={a, b}. a) Dùng kí hiệu...

Xem lời giải

Bài 36 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={1; 2; 3}. Trong các cách viết sau, cách nào viết đúng, cách nào viết sai?...

Xem lời giải

Bài 37 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà A là con của B...

Xem lời giải

Bài 38 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp M={a, b, c}. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

Xem lời giải

Bài 39 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 10 sách bài tập toán 6. Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên,b là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có ba điểm 10 trở lên,...

Xem lời giải

Bài 40 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 11 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Xem lời giải

Bài 41 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 11 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số?

Xem lời giải

Bài 42 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 11 sách bài tập toán 6.Bạn Tâm đánh số trang bằng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bạn Tâm phải viết tất cả bao nhiêu số?

Xem lời giải

Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 11 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={a, b, c, d, e}. Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là...

Xem lời giải

Bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm số phần tử của các tập hợp sau: a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày...

Xem lời giải