Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bình chọn:
4.5 trên 102 phiếu
Bài 159 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 159 trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: a) 120 b) 900 c) 100000

Xem lời giải

Bài 160 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 160 trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào?...

Xem lời giải

Bài 161 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 26 sách bài tập toán 6. Cho a=2^2.5^2.13. Mỗi số 4, 25, 13, 20, 8 có là ước của a hay không?

Xem lời giải

Bài 162 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 162 trang 26 sách bài tập toán 6. Hãy viết tất cả các ước chung của a, b, c biết rằng:...

Xem lời giải

Bài 163 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 163 trang 26 sách bài tập toán 6. Tích của hai số tự nhiên bằng 78. Tìm mỗi số.

Xem lời giải

Bài 164 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 164 trang 26 sách bài tập toán 6. Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi?

Xem lời giải

Bài 165 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 165 trang 26 sách bài tập toán 6. Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp:...

Xem lời giải

Bài 166 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 166 trang 26 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng 91 ⋮ a và 10 < a < 50

Xem lời giải

Bài 167 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 167 trang 26 sách bài tập toán 6. Một số bằng tổng các ước của nó (không kể chính nó) gọi là số hoàn chỉnh. Tìm các số hoàn chỉnh trong các số: 12, 28, 496.

Xem lời giải

Bài 168 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 26 sách bài tập toán 6. Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thương.

Xem lời giải

Bài 15.1 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15.1 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích số 7140 ra thừa số nguyên tố, ta được biểu thức nào?...

Xem lời giải

Bài 15.2 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15.2 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập bổ sung toán 6. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 46620.

Xem lời giải

Bài 15.3 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 6 tập 1

Bài 15.3 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 6. Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075.

Xem lời giải

Bài 15.4 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15.4 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên n, biết: 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = 465

Xem lời giải