Bài 5. Tia

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Bài 23 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 127 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kỳ trên xy. a) Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đậm một trong hai tia. Tia còn lại nhạt hơn...

Xem lời giải

Bài 24 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 127 sách bài tập toán 6. Vẽ hai tia đối xứng Ox và Oy. a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ By. Viết tên các tia trùng với tia Ay...

Xem lời giải

Bài 25 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?...

Xem lời giải

Bài 26 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C...

Xem lời giải

Bài 27 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 127 sách bài tập toán 6. Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B...

Xem lời giải

Bài 28 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 127 sách bài tập toán 6. Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng...

Xem lời giải

Bài 29 trang 127 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 127 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau. a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một...

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 128 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 128 sách bài tập toán 6. Hãy nối mỗi ý (tên gọi) ở cột A với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợp...

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 129 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 129 sách bài tập toán 6. Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Us và Vt là hai tia đối nhau. b) Vs và Ut là hai tia đối nhau...

Xem lời giải

Bài 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 129 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 129 sách bài tập toán 6. Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là sai.a) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhau...

Xem lời giải