Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Bài 114 trang 20 SBT toán 6 tập 1 Bài 114 trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 20 sách bài tập toán 6. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không?...

Xem chi tiết

Bài 115 trang 20 SBT toán 6 tập 1 Bài 115 trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 20 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 12 + 15 + 21 + x với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 3, A không chia hết cho 3.

Xem chi tiết

Bài 116 trang 20 SBT toán 6 tập 1 Bài 116 trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 20 sách bài tập toán 6. Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?

Xem chi tiết

Bài 117 trang 20 SBT toán 6 tập 1 Bài 117 trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 20 sách bài tập toán 6. Điền dấu ''x'' vào ô thích hợp:...

Xem chi tiết

Bài 118 trang 20 SBT toán 6 tập 1 Bài 118 trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 20 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng: a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2...

Xem chi tiết

Bài 119 trang 21 SBT toán lớp 6 tập 1 Bài 119 trang 21 SBT toán lớp 6 tập 1

Giải bài 119 trang 21 sách bài tập toán lớp 6. Chứng tỏ rằng: a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3...

Xem chi tiết

Bài 120 trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 120 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 21 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng số có dạng aaaaaa bao giờ cũng chia hết cho 7.

Xem chi tiết

Bài 121 trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 121 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 21 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng số có dạng abcabc bao giờ cũng chia hết cho 11 (chẳng hạn 328328 ⋮ 11)

Xem chi tiết

Bài 122 trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 122 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 122 trang 21 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng lấy một số có hai chữ số, cộng với số gồm hai chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại, ta luôn luôn được một số chia hết cho 11 (chẳng hạn 37+37 = 110, chia hết cho 11)

Xem chi tiết

Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6. Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống:...

Xem chi tiết

Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 21 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng nếu hai số có cùng số dư khi chia cho 7 thì hiệu của chúng chia hết cho 7.

Xem chi tiết

Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 21 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết cho 37.

Xem chi tiết

Bài 10.4 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1 Bài 10.4 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.4 phần bài tập bổ sung trang 21 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng hiệu ab - ba (với a ≥ b) bao giờ cũng chia hết cho 9.

Xem chi tiếtHỏi bài