Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 6. Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống:...

Đề bài

Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống:

\(a)\) Nếu \(a \,⋮\, m, b \,⋮\, m, c\, ⋮\, m\) thì tổng \(a + b + c ...\) cho \(m ;\)

\(b)\) Nếu \(a\, ⋮ \,5, b \,⋮\, 5, c \not{\vdots}\,\,5\) thì tích \(a.b.c ...\) cho \(5 ;\)

\(c)\) Nếu \(a\, ⋮\, 3\) và  \(b \not {\vdots} \,\,3\)  thì tích \(a.b ....\) cho \(3.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng tính chất \((1)\) về sự chia hết của một tổng: Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a\, \vdots\, m, b \,\vdots\, m , c \,\vdots\, m \Rightarrow (a+b+c) \,\vdots \,m\)

+) Áp dụng tính chất: Nếu trong một tích các số tự nhiên có một thừa số chia hết cho một số nào đó thì tích cũng chia hết cho số đó. 


Lời giải chi tiết

\(a)\) Chia hết ;

\(b)\) Chia hết ;

\(c)\) Chia hết.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí