Bài 7. Phép trừ hai số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Bài 73 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 77 sách bài tập toán 6. Tính: a) 5 - 8 b) 4 - ( -3) c) (-6) - 7 d) ( -9) - (-8).

Xem lời giải

Bài 74 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 77 sách bài tập toán 6. Tính: a) 0 – ( -9) =? b) (-8) – 0 =? c) (-7) – (-7) = ?

Xem lời giải

Bài 75 trang 77 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 75 trang 77 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 76 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 78 sách bài tập toán 6. Đố: Dùng các số 3, 7 và dấu các phép toán ''+'' , ''–'' điền vào các ô trống trong bảng dưới để được bảng tính đúng.

Xem lời giải

Bài 77 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 78 sách bài tập toán 6. Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng.

Xem lời giải

Bài 78 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 78 sách bài tập toán 6. Tính: a) 10 – (-3); b) 12 – ( -14 ); c) ( -21) – (-19 ); d) ( -18 ) – 28; e) 13 – 30; g) 9 – ( -9)

Xem lời giải

Bài 79 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 78 sách bài tập toán 6. Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số (a, b ∈ Z ).

Xem lời giải

Bài 80 trang 78 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 78 sách bài tập toán 6. Đố vui: Trong các dãy số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 9 đến 1,...

Xem lời giải

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 79 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết: a) x + 13 = 32 - 76 ; b) (-15) + x = (-14) - (-57).

Xem lời giải

Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 79 sách bài tập toán 6. Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh?

Xem lời giải

Bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.3 phần bài tập bổ sung trang 79 sách bài tập toán 6. Chọn đáp án đúng. Thực hiện các phép tính(-476) - 53, ta được:

Xem lời giải

Bài 81 trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 79 sách bài tập toán 6. Tính: a) 8 – ( 3 – 7) b) ( -5 ) – ( 9 – 12 )

Xem lời giải

Bài 82 trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 79 sách bài tập toán 6. Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi tính kết quả: a) 7 – (-9 ) – 3 b) ( -3 ) + 8 – 11

Xem lời giải

Bài 83 trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 79 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 84 trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 79 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 3 + x = 7 b) x + 5 = 0 c) x + 9 = 2

Xem lời giải

Bài 85 trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 79 sách bài tập toán 6. Toán vui: Ba bạn Thành, Chánh, Tín tranh luận với nhau. Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 86 trang 80 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho x = -98, a = 61, m = -25. Tính giá trị các biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 87 trang 80 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 80 sách bài tập toán 6. Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠ 0,, nếu biết: a) x + |x| = 0; b) x - |x| = 0.

Xem lời giải

Bài 88 trang 80 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 80 sách bài tập toán 6. Ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm đã trả được (giảm nợ được) 100 nghìn đồng. Hỏi Ông Năm nợ bao nhiêu? Hãy viết phép tính và tìm kết quả.

Xem lời giải

Bài 7.4 phần bài tập bổ sung trang 80 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.4 phần bài tập bổ sung trang 80 sách bài tập toán 6. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống. b) Em có nhận xét gì từ kết quả của hai dòng cuối?

Xem lời giải