Bài 13. Ước và bội

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Bài 141 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 141 trang 23 sách bài tập toán 6. a) Viết tập hợp các bội nhỏ hơn 40 của 7. b) Viết dạng tổng quát của các số là bội của 7.

Xem lời giải

Bài 142 trang 23 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 142 trang 23 sách bài tập toán 6. Tìm các số tự nhiên x, sao cho: a) x ∈ B(15) và 40 ≤ x ≤ 70; ...

Xem lời giải

Bài 143 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 143 trang 24 sách bài tập toán 6. Tuấn có 42 chiếc tem. Tuấn muốn chia đều số tem đó vào các phong bì. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được?...

Xem lời giải

Bài 144 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 144 trang 24 sách bài tập toán 6. Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của: a) 32 b) 41

Xem lời giải

Bài 145 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 145 trang 24 sách bài tập toán 6. Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước của: a) 50 b) 45

Xem lời giải

Bài 146 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 146 trang 24 sách bài tập toán 6. Tìm các số tự nhiên x sao cho: a) 6 ⋮ ( x – 1), b) 14 ⋮ (2x + 3)...

Xem lời giải

Bài 147 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 147 trang 24 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200?

Xem lời giải

Bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a). b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Xem lời giải

Bài 13.2 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.2 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Tìm các số tự nhiên n sao cho: a) n + 1 là ước của 15; b) n + 5 là ước của 12.

Xem lời giải

Bài 13.3 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.3 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba.

Xem lời giải