Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Bài 10 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 6. a.Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: 199, x . b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : 400 ; y...

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:..., 1200,...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*.

Xem chi tiết

Bài 14 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 6. Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 6. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

Xem lời giải