Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bình chọn:
4 trên 65 phiếu
Bài 43 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 11 sách bài tập toán 6. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:a) 81+243+19;...

Xem lời giải

Bài 44 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 11 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x biết:a) (x-45).27=0;...

Xem lời giải

Bài 45 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 11 sách bài tập toán 6.Tính nhanh:A=26+27+28+29+30+31+32+33

Xem lời giải

Bài 46 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 11 sách bài tập toán 6. Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:997+37; 49+194

Xem lời giải

Bài 47 trang 11 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 11 sách bài tập toán 6. Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:...

Xem lời giải

Bài 48 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 12 sách bài tập toán 6.Tính nhẩm bằng cách:a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép tính nhân:...

Xem lời giải

Bài 49 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a.(b –c) = ab – ac:...

Xem lời giải

Bài 50 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau...

Xem lời giải

Bài 51 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 12 sách bài tập toán 6. Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng...

Xem lời giải

Bài 52 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 12 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:...

Xem lời giải

Bài 53 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 12 sách bài tập toán 6.Hãy viết xen vào số 12345 một số dấu “ +’’ để được một tổng bằng 60.

Xem lời giải

Bài 54 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 12 sách bài tập toán 6. Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp:...

Xem lời giải

Bài 55 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 12 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999:...

Xem lời giải

Bài 56 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 12 sách bài tập toán 6. Tính nhanh: a) 2.31.12+4.6.42+8.27.3 ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 12 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 12 sách bài tập toán 6. Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp:...

Xem lời giải

Bài 58 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 13 sách bài tập toán 6. Ta ký hiệu n! (đọc là: n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, tức là n! = 1.2.3…n. Hãy tính:...

Xem lời giải

Bài 59 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 13 sách bài tập toán 6. Xác định dạng của các tích sau:...

Xem lời giải

Bài 60 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 13 sách bài tập toán 6. So sánh a và b mà không tính giá trị cụ thể của chúng:...

Xem lời giải

Bài 61 trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 13 sách bài tập toán 6. a) Cho biết 37.3 = 111. Hãy tính nhanh: 37.12...

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 6. Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số x bằng:...

Xem lời giải

Xem thêm