Bài 8. Chia hai luỹ thừa cũng cơ số

Bình chọn:
4.6 trên 111 phiếu
Bài 96 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 5^6:5^3...

Xem lời giải

Bài 97 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết các số 895 và abc dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem lời giải

Bài 98 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 17 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi n ∈ N ta có a^n=1

Xem lời giải

Bài 99 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 17 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Xem lời giải

Bài 100 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 17 sách bài tập toán 6. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:...

Xem lời giải

Bài 101 trang 17 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 17 sách bài tập toán 6. a) Vì sao số chính phương không tận cùng bằng các chữ số 2,3,7,8 b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không?...

Xem lời giải

Bài 102 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:...

Xem lời giải

Bài 103 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x mà x^50=x.

Xem lời giải

Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 6. Thương 4^6:4^3 bằng...

Xem lời giải

Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 6. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?...

Xem lời giải