Bài 104 trang 18 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 104 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(a)\) \({3.5^2} - 16:{2^2}\)                         

\(b)\) \({2^3}.17 - {2^3}.14\) 

\(c)\) \(15.141 + 59.15\)                         

\(d)\) \(17.85 + 15.17 – 120\)

\(e)\) \(20 - \left[ {30 - {{\left( {5 - 1} \right)}^2}} \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức có dấu ngoặc và biểu thức không có dấu ngoặc.

+) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ. 

+) Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện theo thứ tự \( ( ) \longrightarrow [ ] \longrightarrow\{ \} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({3.5^2} - 16:{2^2} = 3.25-16:4 \)\(= 75-4 = 71\)  

\(b)\) \({2^3}.17 - {2^3}.14 = 8.17-{\rm{ }}8.14{\rm{ }}\)\( = 8\left( {17 - 14} \right)\)\(= 8.3 = 24\)

\(c)\) \(15.141 + 59.15 = 15.(141+59) \)\(=15.200 = 3000\)  

\(d)\) \(17.85 + 15.17 – 120 \)\(= 17.(85+15) -120\)

 \(= 17.100 – 120 = 1700 – 120 = 1580\)

\(e)\) \(20 - \left[ {30 - {{\left( {5 - 1} \right)}^2}} \right]\) 

\(= 20 - (30 - {4^2})\)

\(= 20 - (30 - 16)  \)                         

\(= 20 – 14 = 6\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí