Bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

LG a

\({x^2} + 4x - {y^2} + 4\);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
&\; {x^2} + 4x - {y^2} + 4 \cr 
& = ({x^2} + 4x + 4) - {y^2} \cr 
& = \left( {{x^2} + 2.x.2 + {2^2}} \right) - {y^2} \cr 
& = {\left( {x + 2} \right)^2} - {y^2} \cr 
& = \left( {x + 2 - y} \right)\left( {x + 2 + y} \right) \cr} \)

LG b

\(3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2}\);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2} \cr 
& = 3.\left( {{x^2} + 2xy + {y^2} - {z^2}} \right) \cr 
& = 3.\left[ {\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right) - {z^2}} \right] \cr 
& = 3.\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - {z^2}} \right] \cr 
& = 3\left( {x + y - z} \right)\left( {x + y + z} \right) \cr} \)

LG c

\({x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2} + 2zt - {t^2}\).

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

\({\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

\({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2} + 2zt - {t^2} \cr 
& = \left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right) + \left( { - {z^2} + 2zt - {t^2}} \right) \cr 
& = \left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right) - \left( {{z^2} - 2zt + {t^2}} \right) \cr 
& = {\left( {x - y} \right)^2} - {\left( {z - t} \right)^2} \cr 
& = \left[ {\left( {x - y} \right) - \left( {z - t} \right)} \right].\left[ {\left( {x - y} \right) + \left( {z - t} \right)} \right] \cr 
& = \left( {x - y - z + t} \right)\left( {x - y + z - t} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 404 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí