Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình chọn:
4 trên 814 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a và b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]2 (với a, b là các số tùy ý).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1 Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới

Xem chi tiết
Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1 Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1 Bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức

Xem chi tiết
Bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Xem chi tiết
Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

Xem chi tiết
Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng

Xem chi tiết
Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:

Xem chi tiết
Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức

Xem chi tiết
Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài