Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bình chọn:
4.1 trên 618 phiếu
Lý thuyết Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Lập phương của một tổng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]^3 (với a, b là hai số tùy ý).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem lời giải

Bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem lời giải

Bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương

Xem lời giải

Bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính đáng quý.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải