CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bình chọn:
3.9 trên 253 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2. Cho AB = 3cm; CD = 5cm

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D'

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2. Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 8 tập 2. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC có AB=6cm; AC=9cm...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2 Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB'/AB= AC'/AC

Xem chi tiết

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau?...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 12.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 62 SGK Toán 8 tập 2. Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 62 SGK Toán 8 tập 2. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. a) Để chi đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B đến cạnh AC

Xem chi tiết

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H'(h.16)

Xem chi tiết

Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

Xem chi tiết

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Xem chi tiết

Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài