Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bình chọn:
4.1 trên 490 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm x sao cho 3x^2- 6x = 0

Xem chi tiết

Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1 Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết

Bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1 Bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1 Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 42 trang 19 sgk toán 8 tập 1 Bài 42 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 -  Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài