Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bình chọn:
4 trên 669 phiếu
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Phân tích đa thức thành nhân tử

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm x sao cho 3x^2- 6x = 0

Xem lời giải

Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

Xem lời giải

Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 42 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải