Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình chọn:
3.9 trên 157 phiếu
Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ: thước, compa, êke....

Xem chi tiết

Bài 29 trang 83 sgk toán 8 tập 1

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn

Xem lời giải

Bài 30 trang 83 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.

Xem lời giải

Bài 31 trang 83 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.

Xem lời giải

Bài 32 trang 83 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Hãy dựng một góc bằng 30^o

Xem lời giải

Bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm

Xem lời giải

Bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 83 SGK Toán 8 tập 1. Dựng hình thang ABCD...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Xem thêm