Bài 3. Bất phương trình một ẩn

Bình chọn:
3.9 trên 186 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 41 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 41 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 41 SGK Toán 8 Tập 2. a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy cho biết vế trái

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x<4 trên trục số.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 43 sgk toán 8 tập 2 Bài 15 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 2 Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 2 Bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

Xem chi tiết

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2 Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem chi tiếtHỏi bài