Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - let

Bình chọn:
4.2 trên 650 phiếu
Lý thuyết. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC có AB=6cm; AC=9cm...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau?...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 12.

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Xem lời giải

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Xem lời giải

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. a) Để chi đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B đến cạnh AC

Xem lời giải

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H'(h.16)

Xem lời giải

Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

Xem lời giải

Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. Có thể đo dược chiều rông của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?

Xem lời giải

Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?

Xem lời giải

Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m,n,p( cùng đơn vị đo).

Xem lời giải