Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bình chọn:
4.1 trên 665 phiếu
Lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Tổng hai lập phương

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 14 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a2 – ab + b2) (với a, b là hai số tùy ý).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (6) bằng lời.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1

Tính (a - b)(a^2 + ab + b^2 ) (với a, b là hai số tùy ý).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 15 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (7) bằng lời.

Xem lời giải

Bài 30 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 32 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2 + xy)2; b) (5 – 3x)2

Xem lời giải

Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thực sau:

Xem lời giải

Bài 35 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 36 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 37 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho

Xem lời giải

Bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải