Bài 6. Đối xứng trục

Bình chọn:
4.2 trên 315 phiếu
Lý thuyết đối xứng trục

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đường thẳng d

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đường thẳng d và đoạn thẳng AB (h.51)...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (h.55).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1. Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 35 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58).

Xem lời giải

Bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Cho góc xOy có số đo

Xem lời giải

Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 8 tập 1. Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Xem lời giải

Bài 38 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 39 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d

Xem lời giải

Bài 40 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Trong các biển báo giao thông sau đấy, biển nào có trục đối xứng ?

Xem lời giải

Bài 41 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 42 trang 89 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 89 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Hãy tập cắt chứ D (h.62a) bằng cách gấp đôi

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết