Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Bình chọn:
4 trên 223 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính chia

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tính 15x^2y^2:5xy^2 ...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 26 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tìm thương trong phép chia, biết đơn thức bị chia là 15x^3y^5z, đơn thức chia là 5x^2y^3.

Xem chi tiết

Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1 Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 26 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia

Xem chi tiết

Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1 Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 60 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Xem chi tiết

Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1 Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 61 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Xem chi tiết

Bài 62 trang 27 sgk toán 8 tập 1 Bài 62 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 27 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biều thức

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài