Bài 8. Đối xứng tâm

Bình chọn:
4.3 trên 385 phiếu
Lý thuyết đối xứng tâm

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 93 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 93 SGK Toán 8 Tập 1. Cho điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 94 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 94 SGK Toán 8 Tập 1. Cho điểm O và đoạn thẳng AB (h.75)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1. Gọi O là giao điểm hai đường chéo

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1. Trên hình 80, các chữ cái N và S có tâm đối xứng, chữ cái E không có tâm đối xứng. Hãy tìm thêm một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bài 50 trang 95 sgk toán 8 tập 1

Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng với C qua B

Xem lời giải

Bài 51 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm H có tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua gốc tọa độ và tìm tọa độ K.

Xem lời giải

Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua điểm A, gọi F là điểm đối xứng với D qua điểm C.

Xem lời giải

Bài 53 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 82, trong đó MD // AB và ME // AC. Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm M qua I.

Xem lời giải

Bài 54 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, gọi C là điểm đối xứng với A qua Oy...

Xem lời giải

Bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và

Xem lời giải

Bài 56 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Trong các hình vẽ sau, hình nào có tâm đối xứng ?

Xem lời giải

Bài 57 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải