Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

Bình chọn:
4 trên 1225 phiếu
Lý thuyết Nhân đa thức với đa thức

Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Xem lời giải

Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

Làm tính nhân:

Xem lời giải

Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

Làm tính nhân:

Xem lời giải

Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

Xem lời giải

Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 11 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

Xem lời giải

Bài 12 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức

Xem lời giải

Bài 13 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 14 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp

Xem lời giải

Bài 15 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải