Bài 7. Hình bình hành

Bình chọn:
4.2 trên 404 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Các cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 có gì đặc biệt ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình bình hành ABCD (h.67). Hãy thử phát hiện tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo của hình bình hành đó.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1. Trong các tứ giác ở hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1 Bài 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không ?

Xem chi tiết
Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1 Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF.

Xem chi tiết
Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1 Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E, tia phân giác của góc B

Xem chi tiết
Bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1 Bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ?

Xem chi tiết
Bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1 Bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 93 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình 72, trong đó ABCD là hình bình hành

Xem chi tiết
Bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1 Bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 93 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh

Xem chi tiết
Bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1 Bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 93 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết


Gửi bài