CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bình chọn:
4.2 trên 411 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Tại sao các đa giác ở hình 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Quan sát đa giác ABCDEG ở hình 119 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có)

Xem chi tiết

Bài 1 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 1 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Hãy vẽ một lục giác lồi.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau

Xem chi tiết

Bài 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD

Xem chi tiết

Bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài