Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.1 trên 874 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Tính độ dài đoạn BC trên hình 33.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt AC ở I, cắt BC ở F (h.37)...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm x trên hình 40

Xem chi tiết

Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1 Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 79 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 41.

Xem chi tiết

Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1 Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 79 SGK Toán 8 tập 1. Tính khoảng cách AB giữa hai mũi của compa trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và OD = 3cm.

Xem chi tiết

Bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1 Bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

Xem chi tiết

Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1 Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 44,

Xem chi tiết

Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1 Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy. Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm, khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm.

Xem chi tiết

Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1 Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm

Xem chi tiết

Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1 Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Tính x, y trên hình 45, trong đó AB // CD // EF // GH

Xem chi tiết

Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1 Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC,

Xem chi tiết

Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1 Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF cắt BD ở I, cắt AC ở K.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4, 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài