Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:
4.2 trên 287 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải thích sự tương đương...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

Xem chi tiết
Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

Xem chi tiết
Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải thích sự tương đương sau:

Xem chi tiết
Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem chi tiết
Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem chi tiết
Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình:

Xem chi tiết
Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình

Xem chi tiết
Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2 Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Xem chi tiết
Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2 Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2 Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Cho bất phương trình x2 > 0

Xem chi tiết
Bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2 Bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tìm x sao cho:

Xem chi tiết
Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2 Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người có số tiền không quá 70 000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu

Xem chi tiết
Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2 Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem chi tiết
Bài 32 trang 48 sgk toán 8 tập 2 Bài 32 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình:

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài