Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bình chọn:
4 trên 392 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1. Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x^4 - 9x^3 + x^2 - 9x thành nhân tử.

Xem chi tiết
Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1 Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1 Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 49 trang 22 sgk toán 8 tập 1 Bài 49 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 22 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:

Xem chi tiết
Bài 50 trang 23 sgk toán 8 tập 1 Bài 50 trang 23 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết


Gửi bài