Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bình chọn:
4 trên 533 phiếu
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Tính nhanh 15 . 64 + 25 . 100 + 36 . 15 + 60 . 100

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: Hãy phân tích đa thức x^4 - 9x^3 + x^2 - 9x thành nhân tử.

Xem lời giải

Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Phân tích cá đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 49 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 50 trang 23 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 23 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải