Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác

Bình chọn:
4.1 trên 402 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2. Cho AB = 3cm; CD = 5cm

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D'

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2. Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 8 tập 2. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2 Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB'/AB= AC'/AC

Xem chi tiết

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Xem chi tiếtHỏi bài