Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bình chọn:
4.2 trên 305 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 30 SGK Toán 8 Tập 1. Kiểm tra lại tích

Xem chi tiết

Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1 Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

Xem chi tiết

Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1 Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem chi tiết

Bài 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1 Bài 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 69 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Cho hai đa thức

Xem chi tiết

Bài 70 trang 32 sgk toán 8 tập 1 Bài 70 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 70 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Xem chi tiết

Bài 71 trang 32 sgk toán 8 tập 1 Bài 71 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 71 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B hay không.

Xem chi tiết

Bài 72 trang 32 sgk toán 8 tập 1 Bài 72 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 72 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:

Xem chi tiết

Bài 73 trang 32 sgk toán 8 tập 1 Bài 73 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 73 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:

Xem chi tiết

Bài 74 trang 32 sgk toán 8 tập 1 Bài 74 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 74 trang 32 SGK Toán 8 tập 1. Tìm số a để đa thức

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài