Write - Unit 13 trang 126 SGK Tiếng Anh 8


2. Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

WRITE.

Bài 1

1.  Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report.

(Sử dụng thông tin ở đoạn hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together to make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice - cooking contest. They had to (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Tạm dịch:

Lễ hội nấu cơm

viết bởi thành viên Hội đồng Phạm Phương Linh

Báo cáo này nói về lễ hội nấu cơm đã được tổ chức như thế nào.

Lễ hội được tổ chức tại sân đình cách con sông khoảng một cây số từ. Có ba cuộc thi: lấy nước, nhóm lửa và nấu cơm. Lễ hội diễn ra trong một ngày.

Trong cuộc thi lấy nước, một người từ mỗi đội phải chạy ra sông để lấy nước.

Trong cuộc thi nhóm lửa, hai thành viên trong đội phải nhóm lửa theo cách truyền thống. Họ cố gắng ma sát những miếng tre lại với nhau để tạo ra ngọn lửa.

Sáu người từ mỗi đội tham gia cuộc thi nấu cơm. Họ phải tách gạo ra khỏi trấu và sau đó nấu cơm.

Sau ba cuộc thi, tất cả các điểm số được cộng vào và nhóm Thôn Triệu đã giành được giải thưởng lớn. Lễ hội thật tuyệt vời.

Bài 2

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you.

(Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

a)  What is the name of the festival?

b)  Where was the festival held?

c)  How long did the festival last?

d)  How many activities were there? Were there any competitions?

e)  How were the activities organized?

f)  How many people took part in each activity?

g)  What did you think about the festival?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the end of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct dragon dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th - 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda to Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Tạm dịch:

a) Tên của lễ hội là gì?

b) Lễ hội được tổ chức ở đâu?

c) Lễ hội kéo dài bao lâu?

d) Có bao nhiêu hoạt động ở đó? Có bất kỳ cuộc thi nào không?

e) Các hoạt động được tổ chức như thế nào?

f) Có bao nhiêu người tham gia vào mỗi hoạt động?

g) Em nghĩ gì về lễ hội?

Lễ hội chùa Hương

Báo cáo này nói về lễ hội chùa Hương được tổ chức như thế nào.

Chùa Hương và động Hương Tích là những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ ngày 6 tháng 1 đến cuối tháng 3 âm lịch. Người ta tổ chức múa rồng trong sân đền Trình và lái thuyền hoàng gia. Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm: Hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông đúc nhất từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 2 âm lịch vì thời gian này là chính hội. Con đường núi dẫn từ chùa Ngoài đến chùa Trong có rất nhiều du khách lên xuống. Một cuộc hành hương đến chùa Hương không chỉ vì lý do tôn giáo mà còn để thăm quan rất nhiều thắng cảnh như cảnh quan tự nhiên và các tòa nhà thấy nhiều hình dạng tự nhiên điển hình của cảnh quan và các tòa nhà là các bảo vật vô giá của quốc gia.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 187 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí