Trạng từ chỉ thể cách - Adverbs of manner


Đa số các trạng từ chỉ thê cách được hình thành bằng cách thêm —ly vào sau tính từ. Câu hỏi cho loại trạng từ này là “How?”

Trạng từ chỉ thể cách - Adverbs of manner

*  Đa số các trạng từ chỉ thể cách được hình thành bằng cách thêm -ly vào sau tính từ. Câu hỏi cho loại trạng từ này là “How?”

Ví dụ:

adjective                                     adverb

careful                                       carefully

sudden                                       suddenly

beautiful                                     beautifully

*    Có một số từ vừa là tính từ vừa là trạng từ như: hard, fast.

*    Vị trí của trạng từ chỉ thể cách trong câu:

  • Trạng từ chỉ thể cách đứng sau tân ngữ, sau động từ hoặc sau các trạng từ phụ tố (adverbial particles).

Ví dụ:

- Sue watched the monkeys curiously.

(Sue tò mò nhìn những chú khỉ.)

- It snowed heavily last night.

(Đêm qua tuyết rơi dày đặc.)

He took the picture down carefully.

(Anh ấy cẩn thận đặt bức tranh xuống.)

  • Trạng từ chỉ thể cách đôi lúc có thể đứng giữa chủ ngữ và động từ nếu chúng ta muốn nhấn mạnh chủ ngữ của động từ.

Ví dụ: She angrily slammed the door.

(Cô ấy giận giữ đóng sầm cửa lại.)

  • Trạng từ "well” và “badly”, khi được dùng để đánh giá một hành động, chỉ có thể ở vị trí cuối câu hoặc một mệnh đề.

Ví dụ: Mr. Peter pays his staff very well.

(Ông Peter trả lương cho nhân viên của mình rất hậu hĩnh.)


Bình chọn:
4.3 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí