Speak - Unit 2 trang 20 SGK Tiếng Anh 8


Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. (Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. 

(Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

a) I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?

b) Hello. 9 210 752

c) It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?

d) Bye.

e) Yes. What time can we meet?

f) Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam.

g) That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

h) Bye, Eric.

i) Which band is it?

j) Hello, Adam. How are you?

k) Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

Lời giải chi tiết:

1 - b: Hello. 9 210 752             

(Xin chào. Đây là số 9 210 752)

2 - f: Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam.     

(Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với Eric được không? Tôi là Adam.)

3 - j: Hello, Adam. How are you?

(Chào Adam. Bạn khỏe không?)            

4 - a: I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?

(Mình ổn. Mình sẽ đi xem một buổi nhạc pop tại Trung tâm Hòa nhạc Thành phố tối nay. Bạn có muốn đến không?)

5 - i: Which band is it?    

(Ban nhạc nào biểu diễn vậy?)       

6 - c: It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?

(Đó là The Kids in Town. Bạn thích họ phải không?)           

7 - e: Yes. What time can we meet?  

(Đúng thế. Chúng ta có thể gặp nhau lúc mấy giờ?)         

8 - k: Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

(7.15 được không? Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7.45. Hãy gặp nhau bên trong trung tâm, tại quán cà phê nhé.)

9 - g: That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

(Được đấy. Hẹn gặp bạn lúc 7.15 nhé. Cảm ơn, Adam.)

10 - h: Bye, Eric.

(Tạm biệt, Eric.)        

11 - d: Bye.

(Tạm biệt.)

Bài 2

2. Complete the dialogue. Ba and Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar. 

(Hoàn thành hội thoại. Ba và Bảo đang hẹn nhau để chơi cờ. Hãy luyện tập bài hội thoại sau với bạn của em rồi xây dựng hội thoại tương tự.)

Ba: Hello. 8 257 012

Bao: ___________

Ba: Hello Bao. How are you?

Bao: ___________

Ba: Great. Me too.

Bao: ___________?

Ba: I'm sorry. I can’t play chess tonight I'm going to do my homework.

Bao: ___________

Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: ___________

Ba: At the Central Chess Club? OK. Let’s meet at the front door.

Bao: ___________

Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o'clock. 

Lời giải chi tiết:

Ba:  Hello. 8 257 012.

(Xin chào. Đây là số 8 257 012.)

Bao: May/ Can I speak to Ba, please? This is Bao.

(Tôi có thể nói chuyện với Ba được không? Tôi là Bảo.)

Ba:  Hello, Bao. How are you?

(Xin chào, Bảo. Bạn có khỏe không?)

Bao: I'm fine, thanks. How about you?

(Mình ổn, cảm ơn. Còn bạn thì sao?)

Ba:  Great. Me too.

(Tuyệt. Mình cũng vậy.)

Bao: Can you play chess tonight?

(Bạn có thể chơi cờ tối nay không?)

Ba:  I'm sorry. I can't play chess tonight. I'm going to do my homework.

(Mình xin lỗi. Mình không thể chơi cờ tối nay. Mình phải làm bài tập về nhà.)

Bao: How about tomorrow afternoon?

(Thế còn chiều mai thì sao?)

Ba:  Yes. Tomorrow afternoon is fine.

(Được. Chiều mai mình rảnh.)

Bao: I'll meet you at the Central Chess Club.

(Mình sẽ gặp tại Câu lạc bộ Cờ Tướng nhé.)

Ba:  At the Central Chess Club? Let's meet at the front door.

(Tại Câu lạc bộ Cờ Tướng? Hãy gặp nhau ở cửa trước nhé.)

Bao: Is 2.00 OK?

(Gặp lúc 2.00 được không?)

Ba:  Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o'clock.

(Tuyệt. Hẹn gặp lại vào chiều mai lúc 2 giờ.)

****************************************

Similar dialogue: (Bài hội thoại tương tự)

Lan: Hello. 8 269 376.

(Xin chào. Đây là số 8 269 376.)

Mai: Can I speak to Lan, please? This is Mai.

(Tôi có thể nói chuyện với Lan được không? Đây là Mai.)

Lan: Hello Mai. How are you?

(Xin chào Mai. Bạn khỏe không?)

Mai: I'm fine. I'm going to a comedy tonight at the Galaxy Theater. Would you like to come?

(Mình ổn. Mình sẽ đi xem phim hài tối nay tại rạp Galaxy. Bạn có muốn đi xem không?)

Lan: I' d love to but I'm afraid I can't. I'm going to help my mother with the household chores.

(Mình muốn nhưng e là mình không thể. Mình định giúp mẹ làm công việc nhà.)

Mai: How about tomorrow evening?

(Thế còn tối mai thì sao?)

Lan: Yes. Tomorrow evening is fine.

(Được. Tối mai mình rảnh.)

Mai: Is 7.00 OK? The comedy starts at 7.30. Let's meet at the front door.

(Gặp lúc 7.00 được không? Bộ phim hài bắt đầu lúc 7.30. Gặp nhau ở cửa trước nhé.)

Lan: Great. See you tomorrow evening at 7.00 o'clock.

(Tuyệt. Hẹn gặp tối mai vào lúc 7.00 nhé.)

Mai: Bye, Lan.

(Tạm biệt, Lan.)

Lan: Bye.

(Tạm biệt.)


Bình chọn:
4.6 trên 161 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí