Câu hỏi tường thuật với if và whether - Indirect questions with if and whether

Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu

Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions) có dạng sau:

Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions) có dạng sau:

       aked (+ O) 

S +  wanted to known        +   if/ whether + S + V   

       wondered

Ví dụ:

  • Direct speech:

“Are you angry?’' he asked.

  • Reported speech:

He asked if/ whether I was angry.

Anh ấy hỏi xem thừ tôi có giận không.

  • Direct speech:

“Did you see the film?” Tam asked.

  • Reported speech:

Tam asked if/ whether I had seen the film.

Lưu ỷ: - Khi tường thuật câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions), chúng ta phải chuyển câu hỏi trực tiếp sang dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đồi thì trạng từ chi thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ chi định, và chủ ngữ, tân ngữ. đại từ sỡ hữu cho phù hợp.

-        Xem quy tắc thay đổi thì, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngừ chi nơi chốn và đại từ chỉ định ớ bài 13.

Các bài liên quan: - Unit 14: Wonders of the world - Kì quan của thế giới

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu