SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Travelling Around Viet Nam - Du lịch vòng quan..

Phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ - Tiếng Anh 8


Trong tiếng Anh. có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, hay còn gọi là phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ.

Phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ

*   Trong tiếng Anh. có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, hay còn gọi là phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ.

Chẳng hạn như: boring và bored. Nếu một vật hoặc một người gây ra ảnh hưởng đối với một vật hay một người khác thì phân từ hiện tại (ring) được sử dụng như là một tính từ. Nếu một vật hoặc một người chịu ảnh hường bởi một vật hoặc một người khác thì phân từ quá khứ (-ed) được sử dụng như là một tính từ.

Ví dụ:

-    Jane is bored because her job is boring.

Jane chán bởi vì công việc cùa có ấy nhàm chán.

-    Tom is interested in politics. Tom tỏ ra say mê chính trị.

-    Tom finds politics interesting. Tom thấy chính trị thật thú vị.

-    Is there anything exciting to watch? Cỏ gì lí thủ để xem không?

* Một số cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed thường gặp:

interesting - interested, exciting - excited, amusine — amused, amazing - amazed, astonishing astonished, surprising — surprised, satisfying - satisfied, embarrassing -embarrassed, confusing - confused, frightening — frightened, worrying - worried, v.v...

*   Lưu ý:

Các tính từ tận cùng bằng -ing và -ed có chức năng như các tính từ khác. Chúng có thể bổ nghĩa cho danh từ, bổ nghĩa cho đại từ bất định, v.v...


Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài