Tiếng Anh lớp 8

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.5 trên 151 phiếu

Read the dialogue

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

SPEAK.

Task 1. Read the dialogue. 

(Hãy đọc hội thoại.)

Hoa: This person is short and thin.

        She has long blond hair.

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.

Dịch bài:

Hoa:   Người này thấp và gầy. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

Lan:   Là Mary phải không?

Hoa:   Đúng vậy.

Câu 2

Task 2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table.

(Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây.)

Hướng dẫn giải:

a.

A:  This person is tall and thin. He has short black hair.

B:  Is this Van?

A:  Yes.

Tạm dịch: 

A: Người này cao và gầy. Cậu ấy có mái tóc đen và ngắn.

B: Đây có phải là Văn không?

A: Đúng vậy.

b.

A:  This person is short and fat. He is bald.

B:  Is this Mr. Lai?

A:  Yes.

Tạm dịch: 

A: Người này rất thấp và mập. Ông ấy bị hói.

B: Đây có phải là ông Lai không?

A: Đúng vậy.

c.

A:  This person is tall and slim. She has long dark hair.

B:  Is this Miss Lien?

A:  Yes.

Tạm dịch: 

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc đen và dài.

B: Đây có phải là cô Liên không?

A: Đúng vậy.

d.

A:  This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B:  Is this Ann?

A:  Yes.

Tạm dịch: 

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc vàng và xoăn.

B: Đây có phải là cô Ann không?

A: Đúng vậy.

e.

A:   This person is tall and thin. He has short dark hair.

B:   Is this Mr. Khoi?

A:   Yes.

Tạm dịch: 

A: Người này cao và gầy. Anh ta có mái tóc đen ngắn.

B: Đây có phải là anh Khôi không?

A: Đúng vậy.

f.

A:   This person is tall and slim. She has long fair hair.

B:   Is this Mary?

A:   Yes

Tạm dịch: 

A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

B: Đây có phải Mary không?

A: Đúng vậy.

 

Tạm dịch:

ngoại hình

 

tóc

cao

thấp

béo

 

mảnh mai

gầy

 

dài

ngắn

 

thẳng

xoăn

hói

đen

vàng

nâu

 Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How do you do Nice to meet you It’s a pleasure to meet you I’d like you to meet come and meet

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8

Choose the best answer and write. (Hãy chọn và viết câu trả lời đúng nhất)

Xem chi tiết
Write - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 8

Read the information about Tam. (Hãy đọc thông tin viết về Tâm.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 1 trang 16  SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại, dùng (not) adjective + enough.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Write - Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 8

Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.