Đại từ phản thân - Reflexive pronouns

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Đại từ phản thân được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.

Đại từ phản thân - Reflexive pronouns

* Cách dùng: Đại từ phản thân được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.

Chúng ta hãy xem ví dụ: He cut himself. Trong câu "He cut himself’, “cut” là động từ phán thân, còn “himself’ là đại từ phản thân.

* Đại tử làm chủ ngữ và đại từ phản thân:

Đại từ làm chủ ngữ

(Subject pronouns)

Đại từ phản thân

(Reflexive pronouns)

I

myself

You

yourself

He

himself

She

herself

It

itself

We

ourselves

You

yourselves

They

themselves

 

* Một sổ động từ phàn thân thường gặp:

burn (đốt cháy),

cut (cắt bàng dao hay kéo),

hurt (làm bị thương, gây đau đớn),

kill (giết chét, gây đau đớn),

amuse (làm cho ai cười, tiêu khiển, giải trí),

enjoy (cảm thấy vui thích),

behave (cư xử),

educate (giáo dục, đào tạo),

teach (dạy, dạy học),

think (nghĩ, suy nghĩ), v.v.

*Một sổ ví dụ:

-    He doesn’t have a piano teacher.He teaches himself.

Anh ấy không có giáo viên dạy dương cầm.Anh ấy tự dạy mình.

-        The children enjoyed themselves very much.

Bọn trẻ vui vẻ cùng nhau.

-        Did you hurt yourself?

Anh có đau không?

Các bài liên quan: - Unit 3: At home - Ở nhà

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu