Tiếng Anh lớp 8

Unit 8: Country Life And City Life - Đời sống ở nông th..

So sánh tính từ ở bậc hơn nhất - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Hình thức so sánh bậc nhất cùa các tính từ có một âm tiết [be] + the + adjective-est Vi dụ : - This tower is the tallest. Tháp này là tháp cao nhất. - Minh is the tallest student in my class. Minh là học sinh cao nhất ở lớp tôi.

So sánh tính từ ở bậc hơn nhất

Hình thức so sánh bậc nhất của các tính từ có một âm tiết

[be] + the + adjective-est

Ví dụ :

-    This tower is the tallest. Tháp này là tháp cao nhất.

-   Minh is the tallest student in my class. Minh là học sinh cao nhất ở lớp tôi.

Hình thức so sánh bậc nhất của các tính từ có hai âm tiết trờ lên

[be] + the most + adjective

Ví dụ:

-    Of all the pagodas in Hue, Linh Mu is the most beautiful.

Trong tất cả các ngôi chùa ớ Huế chùa Linh Mụ là chùa đẹp nhất.

-    Huy is the most intelligent student in our school.

Huy là học sinh thông minh nhất ở trường chúng tôi.

Lưu ý:

1. Với một số tính từ ta phải gấp đôi mẫu tự cuối trước khi thêm -er hoặc -est

Ví dụ: big - bigger - the biggest

hot - hotter - the hottest

wet - wetter — the wettest

2. Các tính từ có hai âm tiết thường có hình thức so sánh hơn là "more + adjective + than". Nhưng khi những tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng y” như “happy", “easy”, “funny” thì hình thức so sánh hơn là “adjective-er + than” và hình thức so sánh nhất là “the + adjective- est”

Ví dụ: easy - easier — the easiest

happy - happier - the happiest

funny - funnier — the funniest

3. Các tính từ có hai âm tiết khác thường có dạng so sánh hon là -er và so sánh nhât là -est là những tính từ tận cùng bằng “-le”, “-ow”, “-er”

Ví dụ: noble - nobler - the noblest

yellow - yellower - the yellowest

clever cleverer - the cleverest

4. Hình thức so sánh bậc hơn và so sánh bậc nhất cùa các tính từ bất quy tắc

Ví dụ; good - better - the best

bad - worse - the worst

far — farther - the farthest

further - the furthest

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Getting started - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Hoa: Hi, Na. Have you been away? Na: Yes. I went to the countryside for the weekend. Hoa: Where did you go?

Xem chi tiết
Speak - Unit 8 trang 73 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 8 trang 73 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you.

Xem chi tiết
Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8

Lan: Hello. Aunt Hang: Hello. Is (1) Lan? Lan: Yes. Who is (2) ? Aunt Hang: (3) Aunt Hang. How are you?

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.