Speak - Unit 7 trang 64 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 109 phiếu

2. Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues. (Em hãy xem tập quảng cáo sau và những thông tin cho trong khung và làm các hội thoại tương tự.)

SPEAK.

1. Practice the dialogue with a partner. 

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Clerk: Next, please!

Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm.

Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19,200 dong.

Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Dịch bài:

Nhân viên: Mời người tiếp theo!

Bà Kim: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Quy Nhơn.

Nhân viên: Bà muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bà Kim: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân bưu kiện trước . Mmm.

Năm kilôgam. Số tiền phải trả là 32,500 đồng.

Bà Kim: Ồ! Giá hơi đắt.

Nhân viên: Gửi bằng đường bộ giá rẻ hơn rất nhiều. Chỉ có 19,200 đồng.

Bà Kim: Được đấy. Tôi sẽ gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues.

(Em hãy xem tập quảng cáo sau và những thông tin cho trong khung và làm các hội thoại tương tự.)

Hướng dẫn giải:

1.

Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this letter to Kon Turn.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have to weigh the letter first. Well, 20 grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I'll send it surface mail.

Clerk: All right.

2.

Clerk: Next, please.

You: I want to send this postcard to Ho Chi Minh City.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is airmail?

Clerk: I'll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

3.

Clerk: Can I help you?

You: I'd like to send this parcel to Ca Mau.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is airmail?

Clerk: I'll have to weigh the parcel first. Mmm. Two kilograms. That’ll be 13.000 dong.

You: OK! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

4.

Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this parcel to Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want to send airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That'll be 32.000 dong.

You: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19.200 dong.

You: That's better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Tạm dịch:

1.

Nhân viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi muốn gửi thư này tới Kon Turn.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi không chắc nữa. Gửi bằng đường bộ hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân lá thư trước. Vâng, 20 gram. Số tiền phải trả là 800 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2.

Nhân viên: Mời người tiếp theo.

Bạn: Tôi muốn gửi bưu thiếp này đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân bưu thiếp trước. Vâng, 15 gram. Số tiền phải trả sẽ là 1.200 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bằng đường hàng không.

Nhân viên: Vâng.

3.

Nhân viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Cà Mau.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân trước bưu kiện. Mmm. 2 kg. Số tiền phải trả là 13.000 đồng.

Bạn: OK. Cũng không đắt lắm. Tôi sẽ gửi bằng đường hàng không.

Nhân viên: Vâng.

4.

Nhân viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Buôn Mê Thuột.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân trước bưu kiện. Mmm. Năm kilôgam. Số tiền phải trả là 32.000 dong.

Bạn: Oh! Giá hơi đắt.

Nhân viên: Gửi bằng đường bộ rẻ hơn rất nhiều. Chỉ có 19.200 đồng.

Bạn: Tốt đấy. Tôi sẽ gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

Loigiaihay.com

Listen - Unit 7 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 7 trang 65 SGK Tiếng Anh 8

Na is new to the neighborhood. She’s talking with Wa about what she going to do on the weekend.

Xem chi tiết
Read - Unit 7 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 7 trang 67 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

Xem chi tiết
Write  - Unit 7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 7 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 7 trang 69 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành hội thoại sau, dùng Hình thức đúng của động từ cho trong khung.)

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Write - Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 8

Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.