Tiếng Anh lớp 8

Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên..

Động danh từ - Gerunds

Bình chọn:
3 trên 9 phiếu

* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun * Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thê đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau một động từ làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Động danh từ (Gerunds)

* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun

* Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau một động từ làm tân ngữ hay bổ ngữ.

* Ví dụ:

- Collecting stamps is my favorite hobby.

Việc sưu tập tem là thú tiêu khiển mà tôi thích nhất.

- I enjoy collecting stamps.

Tôi thích sưu tập tem.

-  My favorite hobby is collecting stamps.

Thú tiêu khiển mà tôi thích nhất là sưu lập tem.

Các bài liên quan:

Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors

Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: - Can/ Could you help me. please?

Xem chi tiết
Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai - Present simple as future

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình... (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 Getting started - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner.

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner. (Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.