Tiếng Anh lớp 8

Unit 16: Inventions - Các phát minh

Getting started - Unit 16 - trang 147 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Match these stages in the development of paper with The correct pictures. Hãy ghép các giai đoạn làm ra giấy viết đúng với những bức tranh sau.

GETTING STARTED.

Match these stages in the development of paper with the correct pictures.

(Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.)

A. Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.

B. A Chinese official made paper from wood pulp in the year 105.

C. The Japanese learned how to make paper in the seventh century.

D. In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoners.

E. The first papermaking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman.

Hướng dẫn giải:

A - b

B - c

C - e

D - a

E - d

Tạm dịch:

A. Năm ngàn năm trước, người Ai Cập đã viết trên một loài thực vật tên là giấy cói.

B. Người Trung Quốc chính thức làm giấy từ bột giấy gỗ vào năm 105.

C. Người Nhật học được cách làm giấy vào thế kỷ thứ bảy.

D. Vào năm 768, người Ả Rập học làm giấy từ các tù nhân Trung Quốc.

E. Máy làm giấy đầu tiên được phát minh vào cuối những năm 1700 bởi một người Pháp.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Speak - Nói - Unit 16 - trang 148 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 16 - trang 148 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.

Xem chi tiết
Read - Đọc - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8

Read the following poem about inventions.

Xem chi tiết
Listen - Nghe - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8 Listen - Nghe - Unit 16 - Trang 151 - Tiếng Anh 8

Listen and fill in the gaps in these sentences. Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây:

Xem chi tiết
Write - Viết - Unit 16 - Trang 152 - Tiếng Anh 8 Write - Viết - Unit 16 - Trang 152 - Tiếng Anh 8

Fill in each gap with one of these sequence markers to describe the procedure of papermaking.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.