Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8


1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

READ.


On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.

Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device that they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you.' This was the first telephone message.

Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use. 

Bài 1

Task 1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. 

(Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

  T F
a) Alexander G. Bell was born in the USA.     
b) He worked with deaf-mute patients in a hospital in Boston.    
c) Thomas Watson was Bell's assistant.    
d) Bell and Watson introduced the telephone in 1877.    
e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance.    
f) Bell demonstrated his invention in a lot of exhibitions.    

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 thảng 3 năm 1847 ở Edinburgh. Ông là người Xcot-len mặc dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang Mỹ vào những năm 1870.

Ở Mỹ, ông đã làm việc với những người câm điếc ở trường Đại học Boston ít lâu sau đó, Bell bắt đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoảng cách dài. Thí nghiệm này của ông đã dẫn đến việc phát minh ra điện thoại.

Bell và viên trợ lý của ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiệm và cuối cùng đã nảy ra ý sáng chế một dụng cụ mà lần đầu tiên họ giới thiệu vào năm 1876. Bell nói qua điện thoại: "Anh Watson, lại đây nào. Tôi cần anh. ” Đây là lời nhắn qua điện thoại đầu tiên.

Đi khắp nước Mỹ, Bell đã trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở vô số cuộc triển lãm, và vào khoảng năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong thương mại.

Lời giải chi tiết:

 

T

(Đúng)

F

(Sai)

a) Alexander G. Bell was born in the USA. 

(Alexander G. Bell sinh ra ở Mỹ.)

   

b) He worked with deaf-mute patients in a hospital in Boston.

(Ông làm việc với những bệnh nhân câm điếc tại một bệnh viện ở Boston.)

   

c) Thomas Watson was Bell's assistant.

(Thomas Watson là trợ lý của Bell.)

   

d) Bell and Watson introduced the telephone in 1877.

(Bell và Watson đã giới thiệu điện thoại vào năm 1877.)

   

e) Bell experimented with ways of transmitting speech between deaf-mutes over a long distance.

(Bell đã thử nghiệm với các cách truyền lời nói giữa những người câm điếc qua một khoảng cách dài.)

   

f) Bell demonstrated his invention in a lot of exhibitions.

(Bell đã trình diễn sáng chế của mình tại rất nhiều triển lãm.)

   

Bài 2

Task 2. Put the events in the correct order.

(Hãy xếp các sự kiện sau theo trật tự đúng.)

Alexander Graham Bell...

a) went to live in the United States.

b) successfully demonstrated his invention.

c) worked with Thomas Watson.

d) was born in Scotland.

e) went to live in Canada.

f) invented the telephone.

g) worked with people who could neither speak nor hear.

Lời giải chi tiết:

1 - d              2 - e           3 - a

4 - g              5 - c           6 - b              7 - f

Tạm dịch:

Alexander Graham Bell ...

d) sinh ra ở Scotland.

e) đến sống ở Canada.

a) đến sống ở Hoa Kỳ.

g) làm việc với những người không nói được và cũng không nghe được.

c) làm việc với Thomas Watson.

b) đã triển lãm thành công sáng chế của mình.

f) phát minh ra điện thoại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 201 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.