Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: - Can/ Could you help me. please?

*   Để hỏi xin sự giúp đỡ cùa ai, em dùng các cấu trúc sau:

  • Can/ Could you help me. please?
  • -    Could you do me a favour?
  • -    I need a favour. Can/ Could you..?

* Để đáp lại, em có thế nói:

-    Certainly/ Of course/ Sure.

-    No problem.

-    What can I do for you?

-    How can I help you?

-   I'm sorry. I’m really busy.

* Đề nghị giúp đỡ (Offering assistance)

Đề nghị giúp đỡ ai, em dùng các cấu trúc sau:

- May I help you?

- Do vou need any help?

- Let me help you.

* Để đáp lại. em nói:

-    Yes/ No, thanks/ thank you.

-    Yes. That's very kind of you.

-    No. thanks/ thank you. I'm fine.

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan