Tiếng Anh lớp 8

Unit 15: Computers - Máy vi tính

Thì hiện tại hoàn thành với yet và already - Present perfect with yet and already

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7. Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.

Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

*         Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự dịnh.

Ví dụ:

+ Don't forget to post the letter, will vou? - I’ve already posted it.

Dừng quên bỏ thư nhẻ. Tôi đã bỏ thư rồi.

+ When is Tom going to start his new job? - He has already started.

Khi nào thì Tom sẽ bắt đầu công việc mới cùa mình? - Anh ấy đã bẳt đầu đi làm rồi.

*        Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với yet để diễn đạt rằng người nói đang mong đợi điều gì đó xảy ra. Yet chỉ dùng trong câu hỏi và câu phù định.

Vỉ dụ:

-    Has it stopped raining yet?

Trời đã tạnh mưa chưa?

-    I haven’t told them about the accident yet.

Mình vẫn chưa kế cho bạn nghe về vụ tai nạn.

-   Has Miss Lan come into the hall yet?

Cô Lan đã vào phòng họp chưa?

Các bài liên quan:

Read - Đọc - Unit 15 - Trang 116 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 15 - Trang 116 - Tiếng Anh 8

A new university without a library has recently opened in the USA. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers. Without leaving their computers, users can send messages and receive information through telephone lines.

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?

Xem chi tiết
Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

Xem chi tiết
Write - Unit 8 trang 76 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 8 trang 76 SGK Tiếng Anh 8

Put the outline for an informal letter in the correct order. If you don’t remember, refer to the writing exercises in Unit 5.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Hoa: Hi, Na. Have you been away? Na: Yes. I went to the countryside for the weekend. Hoa: Where did you go?

Xem chi tiết
Language focus  Unit 8 trang 77 SGK Tiếng Anh 8 Language focus Unit 8 trang 77 SGK Tiếng Anh 8

4. Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.

Xem chi tiết
Read - Unit 8 trang 75 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 8 trang 75 SGK Tiếng Anh 8

Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng