Thì hiện tại hoàn thành với yet và already - Present perfect with yet and already

Bình chọn:
3.9 trên 29 phiếu

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7. Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.

Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already và yet.

*         Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự dịnh.

Ví dụ:

+ Don't forget to post the letter, will vou? - I’ve already posted it.

Dừng quên bỏ thư nhẻ. Tôi đã bỏ thư rồi.

+ When is Tom going to start his new job? - He has already started.

Khi nào thì Tom sẽ bắt đầu công việc mới cùa mình? - Anh ấy đã bẳt đầu đi làm rồi.

*        Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với yet để diễn đạt rằng người nói đang mong đợi điều gì đó xảy ra. Yet chỉ dùng trong câu hỏi và câu phù định.

Vỉ dụ:

-    Has it stopped raining yet?

Trời đã tạnh mưa chưa?

-    I haven’t told them about the accident yet.

Mình vẫn chưa kế cho bạn nghe về vụ tai nạn.

-   Has Miss Lan come into the hall yet?

Cô Lan đã vào phòng họp chưa?

Các bài liên quan: - Unit 15: Computers - Máy vi tính

Read - Đọc - Unit 15 - Trang 116 - Tiếng Anh 8 Read - Đọc - Unit 15 - Trang 116 - Tiếng Anh 8

A new university without a library has recently opened in the USA. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers. Without leaving their computers, users can send messages and receive information through telephone lines.

Xem chi tiết
Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8 Listen and read - Nghe và đọc - Unit 15 -trang 138 - Tiếng Anh 8

Nam: Dad. the printer isn’t working. Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you tu ed it on yet?

Xem chi tiết
Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8 Getting started - Unit 15 - trang 138 - Tiếng anh 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.

Xem chi tiết
Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8 Speak - Nói - Unit 15 - trang 139 - Tiếng Anh 8

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take tu s to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner. (Em hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.