Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8


True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

READ.


Lan’s mother, Mrs. Quyen, is at her local community center. She is reading one of the posters on the wall.

Safety Precautions in the Home

- You must put all chemicals and drugs in locked cupboards. Children may drink or eat these things because they look like soft drinks or candy.

- You must not let children play in the kitchen. The kitchen is a dangerous place.

- You have to make sure children do not play with matches. Each year, fire destroys homes and injures children because someone plays with matches. Remember, it only takes one match to cause a fire.

- You must cover electrical sockets so that children do not try to put anything into them. Electricity can kill.

- You have to keep all dangerous objects out of children's reach. These include scissors, knives, and small objects such as beads.

Bài 1

Task 1. Answer

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences.

(Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

 

T

F

a) It is safe to leave medicine around the house.

 

 

b) Drugs can look like candy.

 

 

c) A kitchen is a suitable place to play.

 

 

d) Playing with one match cannot start a fire.

 

 

e) Putting a knife into an electrical socket is dangerous.

 

 

f) Young children do not understand that many household objects are dangerous

 

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Bà Quyên, mẹ của Lan đang ở trung tâm cộng đồng địa phương. Bà đang đọc một trong những tấm áp phích treo trên tường.

Cảnh báo an toàn trong nhà

- Bạn phải để toàn bộ hoả chất và thuốc uổng vào tủ có khoá. Trẻ có thể uống hoặc ăn những thứ này bởi vì chúng có vẻ giống các loại nước giải khát hay kẹo.

- Bạn không được phép cho trẻ chơi ở trong bếp. Bếp là một nơi nguy hiểm.

- Bạn phải chắc rằng trẻ không chơi diêm. Mỗi năm, hỏa hoạn thiêu hủy nhà cửa và làm trẻ bị thương bởi vì có người chơi diêm. Nên nhớ rằng chỉ một que diêm cũng gây hỏa hoạn.

- Bạn phải che đậy các nguồn điện để trẻ không thể đặt bất cứ thứ gì vào chúng. Điện có thể tàm chết người.

- Bạn phải đặt tẩt cả các vật nguy hiểm ra khỏi tầm với của trẻ. Những vật này gồm kẻo, dao và các đè vật nhỏ như hạt cườm.

Lời giải chi tiết:


 

 T

 F

a) It is safe to leave medicine around the house. 

(Để thuốc quanh nhà là an toàn.)

⟶ It is safe to keep medicine in locked cupboards.

(Để thuốc trong tủ có khóa mới an toàn.)

 

b) Drugs can look like candy.

(Thuốc có thể trông giống như viên kẹo.)

 ✓

 

c) A kitchen is a suitable place to play.

(Nhà bếp là nơi phù hợp để chơi đùa.)

⟶ A kitchen is a dangerous place.

(Nhà bếp là nơi nguy hiểm.)

 

 ✓

d) Playing with one match cannot start a fire.

(Chơi với một que diêm không thể gây hỏa hoạn.)

⟶ A match/ Playing with one match can start a fire.

(Một que diêm/ Chơi với một que diêm có thể gây hỏa hoạn.)

 

 ✓

e) Putting a knife into an electrical socket is dangerous.

(Đặt một con dao vào ổ điện là nguy hiểm.)

 

f) Young children do not understand that many household objects are dangerous.

(Trẻ em không hiểu rằng rất nhiều vật dụng gia đình nguy hiểm.)

 

Bài 2

Task 2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

a) Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards? => Because children often try to eat and drink them.

(Tại sao chúng ta phải đặt tất cả hóa chất và thuốc uống trong tủ bị khóa? ⟹ Bởi vì trẻ em thường cố ăn và uống chúng.)

b)   Why mustn’t we let children play in the kitchen?

(Tại sao chúng ta không được để trẻ em chơi trong nhà bếp?)

Because ____________________ .

c)    Why mustn’t children play with matches?

(Tại sao trẻ em không được chơi với que diêm?)

Because ____________________ .

d)   Why must we cover electrical sockets?

(Tại sao chúng ta phải bịt các ổ cắm điện?)

Because ____________________ .

e)   Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach?

(Tại sao chúng ta phải đặt tất cả các vật nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ?)

Because ____________________ .

Lời giải chi tiết:

b. Because the kitchen is a dangerous place.

(Bởi vì nhà bếp là một nơi nguy hiểm.)

c. Because one match can cause a fire and fire destroys homes and injures children.

(Bởi vì một que diêm có thể gây ra hỏa hoạn và hỏa hoạn có thể phá hủy nhà cửa và làm trẻ em bị thương.)

d. Because children cannot put anything into electric sockets. Electricity can kill them.

(Bởi vì trẻ em không thể đặt bất cứ thứ gì vào ổ cắm điện. Điện có thể giết chết chúng.)

e. Because they can injure and even kill children.

(Bởi vì chúng có thể làm tổn thương và thậm chí giết chết trẻ em.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 181 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí