Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: At Home - Ở nhà

Động từ khuyết thiếu: Must, have to. ought to


“must + bare-infinitive” là một động từ tình thái có nghĩa là “cần thiết phải làm một việc gì”, diễn đạt tính chất bắt buộc. Động từ dùng sau must ở dạng nguyên mẫu không TO.

Must, have to. ought to

*  “must + bare-infinitive” là một động từ tình thái có nghĩa là “cần thiết phải

làm một việc gì”, diễn đạt tính chất bắt buộc. Động từ dùng sau must ở dạng nguyên mẫu không TO.

Ví dụ :

-    We haven’t got much time. We must hurry.

Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên mới được.

-    You can tell Lan what I said, but she must keep it secret. 

Bạn có thể nói cho Lan biết điều tôi đã nói với bạn, nhưng cô ấy phải giữ bí mật.

*  ‘have to + infinitive” được dùng thay cho ‘‘must” ở thì tương lai, quá khứ và đôi lúc ở thì hiện tại. “have to-infinitive” có nghĩa là “phải làm gì”, diễn tả sự bắt buộc hoặc sự cần thiết.

Ví dụ:

- I have to type letters and answer the phone.

Tôi phải đánh máy thư từ và trả lời điện thoại.

- He has to pass the exam before he can start work.

Anh ấy phải thì đỗ trước khi có thể bắt đầu làm việc.

x Lưu ý: Để diễn tả sự bất buộc hoặc sự cần thiết phải làm gì, chúng ta có thể sử dụng “must” hoặc “have to”, nhưng trong một vài ngữ cảnh, “must” và ~have to” có nghĩa khác nhau: “must = người nói đưa ra quyết định”, “have to = một người khác đưa ra quyết định”.

*  "ought to + infinitive” có nghĩa là “nên, phải nên. cần nên làm gì”, dùng để chỉ một việc gì đó được xem là đúng cần phải làm hay dùng để khuyên hoặc để nghị một tiến trình hành động như thế nào đó.

Ví dụ:

-  Children ought to respect their parents.

Con cái phải tôn kinh cha mẹ.

-     You ought to apologize to her.

Anh nên xin lỗi cô ấy.

-    You ought to study harder for your next exam.

Các em nên học hành chăm chỉ hơn cho kì thi sắp tới.

-    We ought to be leaving now. Chúng ta nên đi ngay bây’ giờ.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài