Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu

2. Look at the pictures. Use ought to to give advice to these people. (Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này.)

Language focus

       ● Refexive pronouns

       ● Modals: must, have to, ought to

       Why - Because

1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box.

(Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Hướng dẫn giải:

Nga: Can you come to the movies, Lan?

Lan: No. I have to do my chores.

Nga: What do you have to do?

Lan: I (1) must/ have to tidy my bedroom. Then I (2) must/ have to dust the living-room and I (3) must/ have to sweep the kitchen floor, too.

Nga: That won't take long. What else?

Lan: I (4) must/ have to clean the fish tank and then I (5) must/ have to empty the garbage. Finally, I (6) must/ have to feed the dog.

Nga: OK. Let’s start. Then we can go out.

Tạm dịch:

Nga: Bạn có thể đến xem phim không Lan?

Lan: Không. Mình phải làm công việc nhà.

Nga: Bạn phải làm gì?

Lan: Mình phải dọn dẹp phòng ngủ của mình. Sau đó, mình phải hút bụi phòng khách và quét sàn nhà bếp nữa.

Nga: Việc đó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Còn gì nữa không?

Lan: Mình phải lau chùi bể cá và sau đó mình phải đổ rác. Cuối cùng, mình phải cho chó ăn.

Nga: OK. Hãy bắt đầu nào. Sau đó chúng ta có thể đi ra ngoài.

2. Look at the pictures. Use ought to to give advice to these people.

(Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này.)

Hướng dẫn giải:

a. You ought to study harder. 

b. You ought to get up earlier.

c. You ought to go on a diet.

d. You ought to eat more fruit.

e. You ought to go to a dentist.

Tạm dịch:

a. Bạn nên học chăm chỉ hơn.

b. Bạn nên dậy sớm hơn.

c. Bạn nên ăn kiêng.

d. Bạn nên ăn nhiều trái cây hơn.

e. Bạn nên đi gặp nha sĩ.

3. Complete the diologues. Use the reflexive pronouns in the box. You will have to use some of the reflexive pronouns more than once.

(Em hãy hoàn thành các hội thoại sau, dùng các đại từ phản thân cho ở trong khung. Em sẽ phải dùng một vài đại từ phản thân nhiều hơn một lần.)

myself        yourself         himself           yourselves

herself       ourselves       themselves

a.

Miss Lien: Did someone help Ba draw that picture?

Bao: No. He did it (0) himself.

b.

Nga: The repairman can’t fix the washing machine until tomorrow.

Mrs. Linh: Come on. We’ll have to try and do it (1) _______.

c.

Aunt Thanh: What’s the matter, Hoa?

Hoa: I cut (2)_______.

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it's all right. You didn't cut (3) _______ badly.

d.

Lan: Why are you crying, Nga?

Nga: I just watched the movie Romeo and Juliet. The boy killed (4)_______ and then the girl killed (5)_______ as well.

Lan: Why did they kill (6)_______?

Nga: It’s a long story.

e.

Mr. Nhat: Boys and girls, you'll do this experiment this afternoon.

Students: Will you come to help us?

Mr. Nhat: Yes, I will. But you'll have to do it (7)_______ first.

Hướng dẫn giải:

(0) himself                   (1) ourselves              (2) myself

(3) yourself                  (4) himself                 (5) herself

(6) themselves             (7) yourselves

Tạm dịch:

a.

Cô Liên: Có phải ai đó đã giúp Ba vẽ bức tranh đó?

Bảo: Không. Em ấy tự vẽ.

b.

Nga: Thợ sửa chữa không thể sửa máy giặt cho đến ngày mai.

Bà Linh: Thôi nào. Chúng ta sẽ phải cố gắng và tự sửa thôi.

c.

Dì Thanh: Có chuyện gì vậy. Hoa?

Hoa: Cháu bị đứt tay.

Dì Thanh: Để dì xem. Ồ, sẽ ổn thôi. Vết cắt không sâu lắm.

d.

Lan: Tại sao bạn khóc, Nga?

Nga: Mình vừa xem bộ phim Romeo và Juliet. Chàng trai tự sát và rồi cô gái cũng tự sát.

Lan: Tại sao họ tự sát?

Nga: Đó là một câu chuyện dài.

e.

Thầy Nhật: Các em sẽ làm thí nghiệm này vào chiều nay nhé.

Học sinh: Thầy sẽ đến để giúp chúng em phải không ạ?

Thầy Nhật: Ừ. Nhưng các em sẽ phải tự mình làm trước.

4. Work with a partner. Ask and answer questions about Hoa, Nam, Ha, Nga, and Mrs. Vui using Why -Because.

(Em hãy cùng bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về Hoa, Nam, Hà và Nga, dùng Why - Because.)

Hướng dẫn giải:

a. Why did Hoa go to school late this morning?

=> Because she watched TV late last night.

b. Why does Nam have to cook dinner?

=> Because his mother will be home late.

c. Why does Mrs. Vui/ Nam’s Mom come home late?

=> Because she has to come to see her mother. Maybe she’s ill.

d. Why did Hoa fail her English exam?

=> Because she didn't learn her lesson carefully.

e. Why can’t Nga go to the movies?

=> Because she has to clean the house.

Tạm dịch:

a. Tại sao sáng nay Hoa đi học muộn?

=> Bởi vì tối qua cô ấy đã xem TV đến khuya.

b. Tại sao Nam phải nấu bữa tối?

=> Vì mẹ cậu ấy sẽ về muộn.

c. Tại sao bà Vui/ mẹ của Nam về muộn?

=> Bởi vì cô ấy phải đến gặp mẹ cô ấy. Có thể bà ấy bị ốm.

d. Tại sao Hoa trượt bài thi tiếng Anh?

=> Bởi vì cô ấy không học bài học cẩn thận.

e. Tại sao Nga không thể đi xem phim?

=> Bởi vì cô ấy phải dọn dẹp nhà cửa.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Unit 3: At Home - Ở nhà

Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the description of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Check (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Listen - Unit 3 trang 30  SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 3 trang 30 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Check the right item (Nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8 Listen and Read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Hello, Lan. Hi, Hoa. You seem happy. I am. I received a letter from my friend Nien today.

Xem chi tiết
Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. How do you do Nice to meet you It’s a pleasure to meet you I’d like you to meet come and meet

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8

I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai. and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 1 trang 16  SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 8

4. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn thành hội thoại, dùng (not) adjective + enough.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.