So sánh tính từ ở bậc ngang bằng - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng. Dạng khẳng định : s + V + as + adj. + as.

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng.

* Dạng khẳng định :

S + V + as + adj. + as.

* Dạng phù định:

S + V + not + so/ as + adj. + as.

Vi dụ:

-    Mai is as old as Nga.

         Mai cùng/ bằng tuổi Nga.

-    This watch is as expensive as that watch.

Cái đồng hồ này cũng đắt như cái đồng hồ kia.

-    Oranges aren't as/ so expensive as apples.

Cam không đắt bằng táo.

Getting started - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 Getting started - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 Listen and read - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue. (Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

Xem chi tiết
Speak - Unit 7 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 7 trang 64 SGK Tiếng Anh 8

2. Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues. (Em hãy xem tập quảng cáo sau và những thông tin cho trong khung và làm các hội thoại tương tự.)

Xem chi tiết
Listen - Unit 7 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 Listen - Unit 7 trang 65 SGK Tiếng Anh 8

Na is new to the neighborhood. She’s talking with Wa about what she going to do on the weekend.

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 Read - Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8

1. True or false? Cheek (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai và sửa câu lại cho đúng.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 Language focus - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 8

Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem những người này sẽ làm gì theo ví dụ sau.)

Xem chi tiết
Write - Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 Write - Unit 2 trang 23 SGK Tiếng Anh 8

Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information.

Xem chi tiết
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each item (Hãy nhìn tranh. Hãy cùng bạn em nói về vị trí của mỗi đồ vật.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.